Nousiko Oy

Nostotöiden turvallisuuskoulutukset

Nousiko Oy / RR-Koulutuspalveluiden erikoisosaamisena on nostotöiden turvallisuuskoulutukset ja käyttökoulutukset. Nousiko tarjoaa nostolaitteiden käyttäjille, sekä nostotöistä työnantajan edustajana vastaaville henkilöille koulutuksia, joilla parannetaan valmiuksia varmistaa nostotöiden turvallisuus ja säädösten mukainen toiminta.

Säädösten mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan, että käyttäjällä on riittävät taidot nosturien ja nostoapuvälineiden turvalliseen käyttämiseen. Opastuksen tulee olla suunniteltua sekä suunnitelmallista ja sen tulee kattaa ohjeistuksen nosturien ja nostoapuvälineiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä, mahdollisista häiriötilanteista, sekä käytöstä saaduista kokemuksista. Lisäksi työntekijän tulee olla tietoinen mahdollisista työympäristöön liittyvistä vaaratekijöistä riippumatta siitä, käyttävätkö he itse nostureita, tai nostoapuvälineitä.

1.3.2020 astui voimaan Käyttöasetuksen 403/2008 muutos, jossa työnantaja velvoitetaan myöntämään taakankiinnittäjälle kirjallinen lupa käyttää nostoapuvälineitä. Ennen luvan myöntämistä työnantajan tulee varmistua, että taakankiinnittäjä omaa riittävät tiedot ja taidot suorittaa työ turvallisesti. Alamieskoulutus antaa tähän hyvät edellytykset.

Nostotyöt luokitellaan vaarallisiin töihin ja puutteellisista tiedoista/taidoista johtuvia vahinkoja ja läheltä piti -tilanteita sattuu vuosittain runsaasti. Painavien taakkojen ollessa kyseessä, vahingot ovat usein vakavia ja kalliita.

Erityisesti nostotyösuunnitelman laatimisvelvoitetta ei ole kovinkaan laajalti sisäistetty. Säädökset määräävät työnantajan huolehtimaan, että kaikki nostot suoritetaan suunnitelmallisesti ja vaativiin nostoihin tehdään aina myös kirjallinen nostotyösuunnitelma (kahdella tai useammalla nostolaitteella tehtävät nostot, sokkonostot jne.)

Valtioneuvoston asetuksessa 403/2008 määrätyn nostoapuvälineiden tarkastusvelvollisuuden sisäistämisessä on myös havaittu paljon tietämättömyyttä. Asetuksen mukaan nostoapuvälineen tarkastus on suoritettava aikaisemmin määrätyn kerran vuodessa suoritetun tarkastuksen lisäksi joka kerta ennen käyttöä käyttäjän toimesta. Työnantaja on luonnollisesti vastuussa, että käyttäjällä on riittävät tiedot ja taidot suorittaa tarkastus.

Tarjoamiamme koulutuksia: Nosturien ja nostoapuvälineiden turvallinen käyttöNostotyön suunnittelijan ja valvojan koulutusNostoapuvälineiden käyttö ja tarkastaminenTaakan kiinnittäjän ja merkinantajan koulutus (alamies)Trukin käyttökoulutusKuormausnosturin käyttökoulutusHenkilönostimen käyttökoulutusKuorma-autonkuljettajan nosturikurssiRäätälöidyt koulutukset

Nosturikoulutus on tarkoitettu henkilöille jotka käyttävät itse, tai joiden työympäristössä käytetään teollisuuden nostureita (mm. silta-, pukki-, seinä-, ja pylväskääntönosturit), sekä em. henkilöiden esimiehille ja HSE-henkilöstölle. Nosturikoulutuksessa annetaan perustiedot nostotyötä koskevista määräyksistä, vastuista ja velvollisuuksista, opastetaan nosturin oikeaan ja turvalliseen käyttöön, sekä vaarojen tunnistamiseen lukuisten käytännön esimerkkien kautta.

Koulutus antaa valmiudet myös radio-ohjauksella varustetun teollisuusnosturin käyttämiseen. Omana osiona koulutuksessa on nostoapuvälineet, jossa käydään läpi mm. nostoapuvälinetyypit, niiden turvallinen käyttö, ennen käyttöä tehtävän tarkastuksen suorittaminen ja hylkäysperusteet.

Koulutuksen päätteeksi järjestetään kirjallinen koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan todistukseksi Teollisuusnosturin ajokortti ja työnantajalle kirjallinen todistus.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka joutuvat työssään suunnittelemaan, tai johtamaan nostotöitä joko omassa, tai tilaajan työympäristössä ja jotka omaavat jo perustiedot nostureiden turvallisesta käytöstä (esim. Nosturikurssi suoritettuna, tai vastaavat tiedot).

Koulutus perustuu SFS-ISO 23813 standardiin ja siinä perehdytään mm. nostotöitä koskeviin määräyksiin ja vastuisiin, eri nostolaite- ja nostoapuvälinetyyppeihin, taakan kiinnitykseen ja nostokaluston valintaan. Lisäksi opetellaan nostotyösuunnitelman teko teorian ja harjoitustöiden avulla.

Koulutuksen päätteeksi järjestetään kirjallinen koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan todistukseksi Nostotyönsuunnittelijan ja -valvojan kortti, sekä työnantajalle kirjallinen todistus.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka joutuvat työssään käyttämään nostoapuvälineitä ja tämän johdosta myöskin suorittamaan säädösten määräämiä tarkastuksia ennen käyttöä sekä henkilöille, jotka suorittavat laajempia nostoapuvälineiden vuosittaisia määräaikaistarkastuksia.

Koulutuksessa käydään läpi mm. nostoapuvälinetyypit, niiden turvallinen käyttö, ennen käyttöä tehtävän tarkastuksen suorittaminen ja hylkäysperusteet.

Koulutuksen päätteeksi järjestetään kirjallinen koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan todistukseksi Nostoapuvälineiden tarkastajan kortti, sekä työnantajalle kirjallinen todistus.

Alamieskoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat työssään nosturinkuljettajan apuna kiinnittämällä taakan nostoapuvälineiden avulla nosturin koukkuun, sekä ohjaamalla ja valvomalla nostotapatumaa.

1.3.2020 astui voimaan Käyttöasetuksen 403/2008 muutos, jossa työnantaja velvoitetaan myöntämään taakankiinnittäjälle kirjallinen lupa käyttää nostoapuvälineitä. Ennen luvan myöntämistä työnantajan tulee varmistua, että taakankiinnittäjä omaa riittävät tiedot ja taidot suorittaa työ turvallisesti. Alamieskoulutus antaa tähän hyvät edellytykset.

Koulutuksessa käydään läpi mm. käsimerkit, taakan kiinnittäjän vastuut, velvollisuudet ja tehtävät, nostoapuvälineiden tyypit ja turvallinen käyttö, ennen käyttöä tehtävän tarkastuksen suorittaminen ja hylkäysperusteet.

Koulutuksen päätteeksi järjestetään kirjallinen koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan todistukseksi Taakan kiinnittäjän ja merkinantajan kortti, sekä työnantajalle kirjallinen todistus.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka käyttävät työssään trukkia, sekä em. henkilöiden esimiehille. Säädökset velvoittavat työnantajaa varmistamaan, että työntekijälle on riittävät kyvyt ja taidot trukin turvalliseen käyttöön ennen kirjallisen käyttöluvan myöntämistä.

Koulutuksessa annetaan perustiedot trukin käyttöä koskevista määräyksistä, vastuista ja velvollisuuksista, opastetaan trukin oikeassa ja turvallisessa käytössä, sekä vaarojen tunnistamisessa.

Koulutuksen päätteeksi järjestetään kirjallinen koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan todistukseksi trukkikortti ja työnantajalle kirjallinen todistus.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka käyttävät työssään kuormausnosturia, sekä em. henkilöiden esimiehille. Koulutuksessa annetaan mm. perustiedot kuormausnosturin käyttöä koskevista määräyksistä, vastuista ja velvollisuuksista, opastetaan kuormausnosturin ja nostoapuvälineiden oikeassa ja turvallisessa käytössä, sekä vaarojen tunnistamisessa lukuisten käytännön esimerkkien kautta.

Koulutuksen päätteeksi järjestetään kirjallinen koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan todistukseksi Kuormausnostimen ajokortti, ≤ 25 tm ja työnantajalle kirjallinen todistus.

HUOM! Oikeus käyttää yli 25 tm:n kuormausnosturia edellyttää kuljettajalta näyttötutkintoa, tai sen soveltuvan osan suorittamista ja kurssi antaa tähän hyvät perusvalmiudet.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka käyttävät itse henkilönostimia, tai joiden työympäristössä suoritetaan henkilönostoja, sekä em. henkilöiden esimiehille ja HSE-henkilöstölle.

Koulutuksessa annetaan perustiedot henkilönostoja koskevista määräyksistä, vastuista ja velvollisuuksista, opastetaan eri nostintyyppien oikeaan ja turvalliseen käyt-töön, sekä vaarojen tunnistamiseen käytännön esimerkkien kautta.

Koulutuksen päätteeksi järjestetään kirjallinen koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan todistukseksi Henkilönostimen ajokortti ja työnantajalle kirjallinen todistus.

Koulutus on tarkoitettu kuorma-autonkuljettajille, jotka käyttävät auton kuormaamiseen nosturia, toimivat taakan kiinnittäjinä / kuorman sitojina sekä em. henkilöiden esimiehille. Koulutuksessa annetaan mm. perustiedot kuorma-auton lastaamiseen käytettävistä nostureista ja kuorman sitomisesta, niitä koskevista määräyksistä, vastuista ja velvollisuuksista, opastetaan kuormausnosturin, nostoapuvälineiden sekä kuormansidontavälineiden oikeassa ja turvallisessa käytössä, sekä vaarojen tunnistamisessa lukuisten käytännön esimerkkien kautta.

Koulutuksen päätteeksi järjestetään kirjallinen koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan todistukseksi Kuormausnostimen ajokortti, ≤ 25 tm ja työnantajalle kirjallinen todistus.

HUOM! Oikeus käyttää yli 25 tm:n kuormausnosturia edellyttää kuljettajalta näyttötutkintoa, tai sen soveltuvan osan suorittamista ja kurssi antaa tähän hyvät perusvalmiudet.

Sisältö? Kerro Sinä. Kerro tarpeesi ja järjestetään juuri Teidän tarpeisiin sopiva koulutus.

Järjestämme pienryhmille ja yksittäisille henkilöille suunnattuja avoimia nostotyökoulutuksia Turussa yhteistyössä Työturvallisuus- ja tulityökoulutus Teppo Suominen Oy:n kanssa.

Lisätietoja:
vesa.kaharisto@nousiko.fi tai
teppo.suominen@tulityokoulutus.fi

Myös tulityö-, työturvallisuus-, tieturva-, jännitetyö ja ensiapukoulutukset saat kauttamme. Teemme näissä koulutuksissa yhteistyötä Työturvallisuus- ja tulityökoulutus Teppo Suominen Oy:n kanssa.

Lisätietoja:
vesa.kaharisto@nousiko.fi tai
teppo.suominen@tulityokoulutus.fi

Tarjoamiamme koulutuksia: Nosturien ja nostoapuvälineiden turvallinen käyttöNostotyön suunnittelijan ja valvojan koulutusNostoapuvälineiden käyttö ja tarkastaminenTaakan kiinnittäjän ja merkinantajan koulutus (alamies)Trukin käyttökoulutusKuormausnosturin käyttökoulutusHenkilönostimen käyttökoulutusKuorma-autonkuljettajan nosturikurssiRäätälöidyt koulutukset
Courses in English: Safe use of cranes and lifting equipment.Appointed person, cranesSafe use of lifting equipment and inspectingBanksman training (signaller and slinger training)

In English

Nousiko Oy / RR-Koulutuspalvelut

Nousiko Oy / RR-Koulutuspalvelut specialize in providing training services aimed at improving the safety of companies’ lifting operations.

According to Finnish law, the employer has broad responsibility for ensuring the safety of employees in lifting work. The employer must provide sufficient training for employees regarding safe and proper use of the tool, the assessment of hazards, exceptional situations and the experience gained.

Courses in English: Safe use of cranes and lifting equipment.Appointed person, cranesSafe use of lifting equipment and inspectingBanksman training (signaller and slinger training)

This training is intended for persons operating cranes and lifting equpiment, for superiors and HSE personnel.

This training is based on the SFS-ISO 23813 standard and is intended for persons responsible for the safety of lifting work, as an employer’s representative.

This training is intended for persons who plan to carry out annual inspection of lifting equipment.

The banksman course is designed for anyone who intends to carry out lifting operations as a signaller/slinger.

Yhteystiedot

Nousiko Oy / RR-Koulutuspalvelut

Nousiko Oy
Naantali
Vuorilantie 93, 21195 VELKUA
Y-tunnus: 2867992-4

Ota yhteyttä lomakkeella