Henkilötietolain 10 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Nousiko Oy
Y-tunnus: 2867992-4
Osoite: Vuorilantie 93, 21195 VELKUA

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö:
Nimi: Vesa Kaharisto
Puhelin: 050 360 9877
E-mail: vesa.kaharisto@rr-koulutuspalvelut.fi

3. Rekisterin nimi
Nousiko Oy / RR-Koulutuspalvelut koulutusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Nousiko Oy:n / RR Koulutuspalvelut asiakassuhteen hoitamiseen yhteydenpitoon, sekä tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Nousiko Oy / RR-Koulutuspalvelut toimesta asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin.
Rekisteröitäviä tietoja ovat:
– Nimi ja yhteystiedot
– Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto
– Asiakkaan ilmoittama tieto käydyistä koulutuksista
– Asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksen kohteet
– Asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset/-kiellot

6. Evästeiden käyttö
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta (esim. käytetty selain, näytön resoluutio, käyttöjärjestelmä, IP-osoite jne) verkkosivujemme ja -palveluidemme käyttöä (miten ja milloin palveluita käytetään) ja käyttömääriä koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) avulla, sekä tilastoida ja analysoida näin saatuja tietoja verkkosivujemme ja palveluidemme käytettävyyden ja sisällön parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka käyttäjän selain tallentaa tämän päätelaitteelle, eikä pelkästään sen avulla voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö selaimensa asetuksia muuttamalla. Henkilötietojen keräämisen, tallettamisen ja säilytyksen tekninen toteutus on ulkoistettu kolmannelle osapuolelle, jonka kanssa olemme sopimusjärjestelyin huolehtineet siitä, että henkilötietolainsäädännön mukaiset vaatimukset tietojen käsittelystä, säilytyksestä ja tietoturvasta täyttyvät asianmukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja hankitaan:
Rekisteröidyltä itseltään sähköpostin, ilmoituslomakkeen, tekstiviestin, tai täytetyn paperilomakkeen avulla Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä, tai muulta luotettavalta taholta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirrot EU:n, tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin, tai taloudelliseen yhteenliittymään kuluville yhtiöille, tai siirtää EU:n, tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä pidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).

11. Markkinointiluvan peruminen
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.